Knižní tipy a encykliky papežů na téma evangelizace

Základem pro evangelizaci je stálost v modlitbě, četba Božího slova a život ze svátostí. Objevit to můžete u kohokoliv, kdo na poli evangelizace mnoho dokázal. Proto nám mohou pomoci i jejich zkušenosti, které často zachytili v knižním vydání.

 

Papež František, (Gianni Valente), Všichni jsme misionáři, Paulínky 2020 (o misijním poslání všech křesťanů)

Rozhovor s papežem Františkem na téma misijního rozměru církve volně navazuje na encykliku Evangelii gaudium z roku 2013. Tentokrát papež hovoří velice osobním tónem a používá mnohé příklady a zkušenosti z vlastního života. Jde mu o to, abychom nezapomněli, že každý máme ve světě své jedinečné poslání, přičemž „bez něho nemůžeme dělat nic“ (srov. Jan 15,5). Misijní poslání křesťanů se nezakládá na lidské výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale na „síle přitažlivosti“, jíž působí živý Kristus v srdcích lidí: kéž by tak mohl volně působit i skrze každého z nás.

 

 

Otto Neubauer, Mission Possible. Příručka k nové evangelizaci a dialogu, Doron 2020

Tato příručka může být považována za svého druhu kuchařku, protože misie je hodně podobná společenství u jídla a pohostinnosti. Jídlo potřebujeme všichni   hosté i kuchaři. Potřebujeme však nutně i duševní stravu, bez níž společnost hladoví. Stejně jako kuchař pokrm připravuje, sdílí i „misionář“ víru s druhými.“

Otto Neubauer (nar. 1965) se už více než čtvrt století intenzivně věnuje nové evangelizaci. Působil v evangelizační škole mezinárodní komunity Emmanuel, jejímž je členem. Jako blízký spolupracovník vídeňského kardinála Schönborna inicioval akce Noc kostelů a Dny víry (městské misie), jimiž jsme se inspirovali i v České republice. V současnosti je ředitelem Akademie pro dialog a evangelizaci, která se snaží stavět mosty mezi různými proudy v církvi, politice, kultuře i mezi lidmi různých vyznání. Je ženatý, otec šesti dětí, s rodinou žije ve Vídni, ale každoročně bývá hostem mnoha konferencí a grémii po celé Evropě.

Z předmluvy ke knize:

„Misie pro mě především znamená skutečný, vášnivý zájem o člověka. Otto Neubauer žije dobrodružství setkávání se svěžestí a vitalitou, jež mě stále znovu uvádějí v úžas. Ztělesňuje pro mě slova papeže Františka, který opakovaně říká každému z nás: Ne že máš poslání (misi), ty sám jsi posláním! Jak napínavé to může být, o tom svědčí tato kniha. Je strhující!“

Kard. Christoph Schönborn, OP

 

James Mallon, Proměna farnosti. Z udržovacího režimu k misijnímu zápalu, KNA 2018

„My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Chceme hrát karty!“ Udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v sále zmlkli… Tváře farníků vyjadřovaly spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni ostatní.

Když se rozkřiklo, že hodlám zabrat na pondělní večery farní sál, aby se tu mohl konat evangelizační program zvaný kurzy Alfa, vyvolalo to takový poprask, že jsem musel svolat mimořádné zasedání farní rady. A místo abych od záměru ustoupil, stál jsem si jako novokněz umíněně za svým. Neměl jsem ani jinou možnost.

Bůh naší maličké farnosti během oněch prvních pokusů oslovit i ty, kdo do kostela nechodí, nesmírně žehnal. Do roka k nám o pondělních večerech přicházelo víc než sto lidí, aby se seznámili s nabídkou evangelia. Lidské životy se začaly proměňovat. Konflikt vzniklý kvůli hře v karty za to stál.   (zkráceně z úvodu „Dům z karet“)

Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky, potažmo misionáře, a vycházet s radostnou zvěstí ke všem lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech farností, ve finančních rozpočtech, v personální politice. Kanadský kněz James Mallon nabízí řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se farnosti začaly probouzet.

Kniha Proměna farnosti se stala záhy po vyjití bestsellerem, je překládána do mnoha jazyků a autor je zván na semináře doma i v zahraničí.  

 

Michelle Moran, Evangelizace s odvahou a citem, KNA 2015

Podle papeže Pavla VI. „existuje církev proto, aby evangelizovala“. Je-li evangelizace „nejhlubší identitou“ církve, pak by nechuť či neochota hlásat evangelium byly projevem velmi nebezpečné krize její identity. Mnoho dnešních křesťanů naštěstí na takové postoje nenaráží. Máme však problém, že nevíme „jak na to“. Kde máme začít? Dnes nám nechybí touha evangelizovat, ale určitě k tomu potřebujeme průpravu.

Kniha Michelle Moranové nám poskytuje výborná vodítka. Dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelistka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod. Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Teologie rozlišuje mezi „tím, v co věříme“ a „tím, jak věříme“. To první, obsah víry, je vyjádřen dogmaty, krédem a naukou. To druhé, způsob našeho přijetí víry, neboli samotná víra, je vnitřní světlo a přesvědčení, které nám umožňují přijmout pravdu, že Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel. Tato víra je darem. A právě tuto víru chceme sdílet s druhými. Druhého člověka uvádíme do vztahu, který my máme s Kristem. Michelle Moranová nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry.

Tato kniha bude velkou pomocí pro jednotlivé křesťany i pro skupiny, které touží být dobře připraveni pro úkol evangelizace. (z předmluvy)

 

Jeremy Jennings, Církev na kolenou, KNA 2019

Dynamická modlitba v místním církevním společenství

V čem je přínosná společná modlitba?

Podle jakých pravidel organizovat menší i větší modlitební setkání?

A jak se zapojit, abychom z modlitby neměli stres, ale radost?

Modlitba je běh na dlouhou trať. O to větší radost člověk má, když vidí dobré plody, které modlitba přináší jemu, církvi i okolnímu světu. Nepřestává ho to udivovat a je za to vděčný.

Knížka Církev na kolenou je především praktická. Pomáhá církevním společenstvím vytvářet prostředí, v němž hraje hlavní roli Bůh, a přitom v modlitbě nacházet potěšení. Na většině modlitebních modelů zmíněných v této knize je úžasné, že fungují jak ve skupinkách tvořených několika lidmi, tak v obrovských shromážděních.

Modlitba je také boj. A jak nás ujišťuje autor: „Církev je jedinou armádou světa, která dosahuje svých vítězství na kolenou…“

 

Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Kristovou, KNA 2014

Život pod vládou Kristovou je zřejmě nejúspěšnější knihou známého autora, jak u nás, tak i ve světovém měřítku. Otec Raniero Cantalamessa ji sepsal na podkladě cyklu postních kázání v papežském paláci a mnohokrát ji využil při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie posluchačů – od klauzurních společenství po laiky žijící svou víru ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko pro osvěžení základních pilířů křesťanské víry, proto ji někteří kněží používají k přípravě dospělých katechumenů. Může být vhodnou pomůckou pro duchovní cvičení, společné či individuální, nebo i pro duchovní četbu jednotlivců, jelikož poskytuje životodárnou syntézu pravd víry, postavenou především na Božím slově.

 

 

Charles Whitehead, V síle Ducha, KNA 2011

Kniha není manuálem teologie Ducha svatého. Je spíše výzvou křesťanům, aby o dar Ducha svatého prosili a s vírou očekávali jeho reálné působení ve svých životech. Autor zde vysvětluje působení Ducha svatého ve svátostech, ale i co znamená křest Duchem svatým a dary Ducha svatého (charismata). Na základě Písma svatého a zkušenosti církve ukazuje, že nejde o nějaké novoty, ale o novou otevřenost plnosti křesťanského života, života v síle Ducha Kristova.

 

 

 

Madeleine Delbrelová, Misionáři bez lodi, KNA 2009

Knížka Misionáři bez lodi, která byla publikována mnohem později než jiná díla Madeleine Delbrelové, v sobě má vpravdě prorocký náboj. Vznikla ještě před koncilem, v době, kdy se misijní poslání církve přisuzovalo jen „specialistům“, kteří odplouvali na lodích do Afriky nebo do ještě vzdálenějších končin světa. Ostatní křesťané se v lepším případě o misiích dovídali z věstníků a katolických novin, v horším případě se o ně nezajímali vůbec. Madeleine přichází s tehdy revoluční myšlenkou, že každý křesťan je už svou podstatou misionář. Je povolán mít podíl na šíření radostné zvěsti, a to v jakémkoli prostředí, všude tam, kde žije.

 

Dokumenty posledních papežů k evangelizaci:

Papež František, Evangelii gaudium (Radost evangelia), apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě, Paulínky 2014

Ke stažení zde: https://www.paulinky.cz/

Papež Jan Pavel II., Redemptoris Missio, 1990 (česky Zvon 1994)

Ke stažení zde: http://www.kebrle.cz/katdocs/RedemptorisMissio.htm

Papež Pavel VI., Evangelii nuntiandi (Hlásání evangelia), 1975 (česky Zvon 1990)

Ke stažení zde: http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliiNuntiandi.htm