Workshopy KoE 2020

Témata přednášek a workshopů hlavního online programu a představení přednášejících

Evangelizace skrze podobenství – přednáška ze záznamu/pátek od 15 hodin
Podobenství jsou úžasným nástrojem pro hlubší poznání Ježíše a pochopení principů duchovního života. Ježíš sám je rád používal. Dnes také potřebujeme nová moderní podobenství ze současného života, abychom hlouběji pochopili věci víry pro sebe a byli schopni je zvěstovat.

Mohu být učedníkem, aniž bych evangelizoval? – přednáška ze záznamu/sobota od 10 hodin
Někdo řekne, já jsem dobrý křesťan, jsem Ježíšův učedník, dělám, co mám a evangelizace se mě netýká, na to jsou vyvolení a obdaření jenom někteří. Je to doopravdy tak? René-Luc nám osvětlí jaké je na toto téma učení posledních papežů a věří, že pro evangelizaci nadchne každého Ježíšova učedníka!

P. RENÉ LUC
Známý kazatel a autor mnoha knih P. René Luc z Francie. Spolupracoval s P. Danielem-Angem a jeho evangelizační školou Jeunesse-Lumière. V současné době žije v městě Montpellier, kde spoluzaložil a vede misijní školu pro mladé CapMissio, věnuje se evangelizační činnosti ve Francii i v zahraničí.


Proměna farnosti – živě /pátek od 16 hodin

Mnoho farností v naší zemi vymírá. Co s tím? Základ problému je v paradigmatu dnešních farností.  Pokud chceme změnit tento trend vymírání církve v Evropě, je třeba změnit v hloubi základní vzorec fungování dnešních farností, jak o tom mluví papež František: „Přejít od konzervující pastorace k rozhodně misijní.“ Třeba do hloubky uchopit, že kněží jako pastýři tu nejsou na prvním místě k uspokojování potřeb farníků, ale že jsou pozváni spolu s farníky být učedníky misionáři. Jak vtáhnout laiky mnohem víc do spoluzodpovědnosti za život farnosti? Jak jim dát prostor podle jejich obdarování? Jak spolu s nimi vytvářet vizi farnosti a spouštět procesy, které jí dají schopnost růst a budou ji proměňovat? Každá farnost je jiná, vždy je třeba zhodnotit její situaci a pak s konkrétní vizí, do které vtahujeme stále větší počet farníků, vykročit. Když jsme na cestě, je důležité stále slaďovat a rozvíjet „projekty“, které se v pastoraci osvědčily. Některé osvědčené iniciativy: semináře obnovy v Duchu svatém, Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky, večery chval…

Podíváme se na naše farnosti optikou pěti zásadních dynamik zdravého společenství církve a jejího růstu: 1) Modlitba a chvála, 2) Zdravé a pulzující bratrské vztahy – prožívání společenství církve, 3) Evangelizace – být církví vycházející, 4) Formace a doprovázení učedníků misionářů, 5) Služba. Nabízíme společnou možnost hledání pastoračních vizí pro naše farnosti v duchu toho, co rozvíjí papež František v Evanglium gaudium  27-28. Svědectví a nabídka konkrétní prostředků, jak  být  společenstvím Církve, které formuje a doprovází učedníky misionáře.

P. Vojtěch Koukal, regionální představený bratří z Komunity Blahoslavenství pro Evropu a Blízký východ. Farářem v Dolanech u Olomouce. Studoval spiritualitu na papežském institutu Teresianum v Římě. Věnuje se formaci, doprovázení, vedení duchovních cvičení. Leží mu na srdci evangelizace a důležitost zdravé vize pro církev dnes.

P. Kamil Obr, je téměř dvacet let knězem olomoucké arcidiecéze. První roky své služby se věnoval mladým lidem v centru pro mládež v Rajnochovicích, přičemž mu byla svěřena odpovědnost za pastoraci mládeže v diecézi. Následně rozvíjel farní pastoraci v Rožnově pod Radhoštěm, kde akcentoval rozvíjení malých farních společenství. V této aktivitě spojené s formací animátorů společenství pokračuje i nyní, kdy je ustanoven farářem ve Zlíně.

Jaroslav Šotola, je šťastně ženatý, otec tří dětí. Ke křesťanské víře se dostal až ve svých dvaceti letech a považuje to za největší dar v životě. Je aktivní v dolanské farnosti, zapojuje se do dění v rámci farních evangelizačních buněk. Podílí se také na realizaci Kurzů alfa a raduje se z každého bližního, který objeví Boží lásku. Sní o církvi, která se může stát domovem pro všechny, kteří hledají smysl svého života.


Vize pro společenství mladých dnes – živě/ pátek 19 hodin
Často se setkáváme s tvrzením, že společenství mladých lidí v dnešní době moc nefungují, nebo se po krátké době rozpadají. Ve workshopu se zamyslíme nad tím, jak budovat společenství mladých lidí tak, aby fungovalo, rostlo a přinášelo dobré ovoce. Jakou roli v rámci společenství hrají jeho vize a jak s nimi pracovat.  

Rostislav Šerý
je členem pastorační rady farnosti Valašské Klobouky, hlavním vedoucím Společenství Projekt ON a v neposlední řadě otcem rodiny. 

Společenství Projekt ON se věnuje mladým lidem ve věku 15-30 let. Snaží se tvořit prostor, kde může mladý člověk objevovat živého Boha a tím i sám sebe – svoji identitu, obdarování a životní poslání a postupem času se může zapojit do služby v rámci společenství, farnosti a církve.

https://smagazin.signaly.cz/2009/projekt-on


Pět fází konverze – živě / sobota od 15.30 hodin
Než se člověk rozhodne následovat Krista, musí projít cestu, která se přes svou jedinečnost a originalitu dá rozlišit do několika základních fází. Jak tyto jednotlivé fáze vypadají a co v té chvíli dotyčnému nejvíc pomáhá na cestě za Kristem? A jak se dá na jejich základě přizpůsobit evangelizace potřebám konkrétního člověka? 

Pavla Petrášková
Žije v Praze, pracuje jako středoškolská učitelka angličtiny a doma je ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně a ve společenství Šema. Po studiu na Vysoké škole ekonomické byla rok členkou katolické evangelizační komunity Sion v Anglii. Později ještě absolvovala bakalářské studium Teologických nauk na Katolické teologické fakultě. Deset let byla v programovém týmu nejprve Entercampu a poté Runway campu. 


„Zlato se tříbí v ohni“ (Sir 2,5) – živě sobota od 17 hodin
Na mnoha místech Bible i v životech svatých můžeme vidět, že má-li člověk působit opravdu požehnaně a v moci Ducha, musí prožít i zkušenost pouště, musí si projít tříbením. Ostatně ani Ježíš nešel jinou cestou (srov. Lk 4), zkratky ani žádné obchvaty tu nefungují. Jakmile však člověk pochopí, jaké se v tříbení skrývá požehnání, už se mu tolik nevyhýbá a nebrání.

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.
Strávila tři roky v mezinárodní škole evangelizace ICPE na Maltě. V Itálii vystudovala postgraduálně teologii a psychologii, poté se věnovala pastoračně-psychologickému poradenství a vyučování na KTF. V současnosti pracuje pro nakladatelství Paulínky a Doron a v dramaturgii dvou pořadů TV Noe. Koordinuje též KCHO (konference v Brně), založila křesťanský tábor pro mladé JUMP. Napsala řadu knih, např. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Karikatury Boha.


Kurzy o vztazích jako cesta k víře – živě sobota od 14 hodin
Kurzy Manželské večery a Příprava na manželství pořádané dobrovolníky na mnoha místech ČR už pomohly tisícům párů zlepšit svůj vztah. Nebudou překážkou křesťanské principy zmiňované na kurzu? Mohou naopak vzbudit zájem o křesťanskou víru? Na jakých principech kurz staví – a jak jím jako církev můžeme oslovit společnost?

Dagmar a Jakub Guttnerovi  jsou manželé 19 let a mají 4 děti ve věku od 9 do 18 let. Kurzy o vztazích pořádají už 13 let, z toho 6 let jsou hlavními koordinátory pro Českou republiku.

 


Předtočené workshopy a prezentace, které bude možné shlédnout mimo hlavní program:

Hlásat, ale CO? (workshop – záznam)
Když nás dnes Ježíš posílá, abychom hlásali jeho evangelium, co vlastně máme hlásat? Zamýšlet se budeme nad kerygmatem, tedy základní zprávou o Kristu, kterou neseme do světa. 

P. Josef Prokeš
Farář na poutním místě Lomec a ve Vodňanech. Vystudoval licenciát na Gregoriáně v Římě z oboru Nová Evangelizace. Poutní místo se snaží vést jako místo pro všechny hledající. Podobně i ve farnosti hledá jak žít viditelně a společně víru v postmoderním světě tak, aby byla přitažlivá pro ostatní.

Biblické trio (workshop – záznam)
Jednoduchá metodika jak sdílet Boží slovo v trojici, určena lidem hledajícím i nově pokřtěným, kteří se s Božím slovem seznamují. 

sr. Lucia Kopasová
zasvěcená sestra v Komunitě Blahoslavenství. Mimo jiné se věnuje přípravě dospělých na svátosti ve farnosti Dolany a spolupracuje s otcem Mario St. Pierre, který rozvíjí Trio formaci pro kněze.

Ke shlédnutí budou také inspirující videoprezentace, které představí tyto evangelizační aktivity:

Kurzy Alfa

Evangelizační farní buňky

Fortna

Chlapi